Skip to main content

پست های دو مقداری متا


وردپرس به صورت پیشفرض به شما امکان مرتب سازی پست ها براساس نتیجه یک پرس و جو توسط یک meta_value را می دهد. اما اگر شما نیاز به مرتب سازی بر اساس دو مقدار متا (برای مثال تاریخ و زمان) دارید در اینجا یک نمونه کار قرار داده ایم.

1.
کد زیر را در فایل قالب خود در آن قسمت که نیاز به مرتب کردن بر اساس نتایج حاصل از پرس و جو را دارید وارد کنید.

posts wposts, $wpdb->postmeta wpostmeta1, $wpdb->postmeta wpostmeta2
WHERE wposts.ID = wpostmeta1.post_id
AND wposts.ID = wpostmeta2.post_id
AND wpostmeta1.meta_key = ‘date’
AND wpostmeta2.meta_key = ‘time’
ORDER BY wpostmeta1.meta_value ASC,
wpostmeta2.meta_value ASC”;
$results = $wpdb->get_results($query);
foreach ( $results as $result ) {
//output results as desired
} ?>

پست های دو مقداری متا

| پشتیبانی | | ۱ دیدگاه برای پست های دو مقداری متا

5 ستاره از 1 نظر

Comments (1)

دیدگاهتان را بنویسید