Skip to main content

نمایش تعداد بازدید از مطالب و برگه ها بدون افزونه


نمایش تعداد بازدید از مطالب و برگه ها بدون افزونه؛ در بسیاری از سایت ها مشاهده کرده اید که تعداد بازدید مطالب رو به نمایش می گذارند.در این آموزش به شما خواهیم آموخت چگونه بدون استفاده از افزونه این کار را انجام دهید.

1.

در ابتدا کد زیر را به functions اضافه کنید:

// نمایش تعداد بازدیدها
function getPostViews($postID){
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
return "بازدید : ۰";
}
return $count.' بازدید';
}
// شمارش بازدیدها
function setPostViews($postID) {
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
$count = 0;
delete_post_meta($postID, $count_key);
add_post_meta($postID, $count_key, '0');
}else{
$count++;
update_post_meta($postID, $count_key, $count);
}
}
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
function posts_column_views($defaults){
$defaults['post_views'] = __('بازدیدها');
return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
if($column_name === 'post_views'){
echo getPostViews(get_the_ID());
}
}

2.
سپس کد زیر را در جایی از قالب که می خواهید بازدید مطلب در آن قسمت نشان داده شود، قرار دهید:

نمایش تعداد بازدید از مطالب و برگه ها بدون افزونه

| پشتیبانی | | ۱ دیدگاه برای نمایش تعداد بازدید از مطالب و برگه ها بدون افزونه

5 ستاره از 1 نظر

Comments (1)

دیدگاهتان را بنویسید